Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

czwartek, 5 grudnia 2013

Nabór na stanowisko samodzielnego referenta

                                                                                                            Wejherowo, 5.12.2013 r.                       
PZPOW.1101.1.2013
                                           
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj.:
  Samodzielny referent

1.      Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
o   obywatelstwo polskie,
o   wykształcenie minimum średnie,
o   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
o   posiadanie nieposzlakowanej opinii,
o   niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
o   umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo – płacowych.

2.  Wymagania dodatkowe:
o   znajomość ustaw: ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Prawo zamówień publicznych,
o   znajomość przepisów podatkowych oraz ubezpieczeniowych,
o   odpowiedzialność, obowiązkowość, terminowość, komunikatywność, uczciwość, zdecydowanie w działaniu.

3. Zakres zadań związanych ze stanowiskiem:
o   sporządzanie list płac (wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zleceń i o dzieło, ryczałtów samochodowych itp.).
o   Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz ich terminowe przesyłanie za pomocą programu Płatnik,
o   realizacja zadań z zakresu postanowień zawartych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych,
o   Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
o   Sporządzanie dokumentów podatkowych do Urzędu Skarbowego (PIT-11, PIT 4R, PIT-8B, PIT-8A itp.).

4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

5. Wymagane dokumenty:
o   list motywacyjny,
o    życiorys - Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
o   kserokopia  świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
o   kserokopie świadectw pracy,
o   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,     
o   referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,
o   wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
o   pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
o   pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
       i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona o wyborze pisemnie.  Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

Dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze należy składać osobiście w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie przy ul. 3 Maja 49 w sekretariacie (II piętro) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres placówki z dopiskiem         
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  Samodzielny referent” w terminie do dnia 19.12.2013 r. włącznie. Za zachowanie wskazanego terminu uznaje się złożenie dokumentów  
w siedzibie PZPOW w Wejherowie w dniu 19.12.2013 r.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze zostanie wyłoniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.

Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie (www.pzpow.eu), na tablicy informacyjnej placówki przy ul. 3 Maja 49.

Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.              o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 ze zm.)” z własnoręcznym podpisem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz