Projekty

Nasze projekty

 1. My beatiful Baltic. Hanza
 2. My Europe
 3. Młodzieżowe Lato Sztuki
 4. Czwartki Lekkoatletyczne
 5. Oczami Tolerancji

czwartek, 24 listopada 2011

ZAPRASZAMY NA KONKURS "GWIAZDKA TUŻ... TUŻ..."I. Cele konkursu:
1.    Utrwalenie i przechowywanie ponadczasowych tradycji kulturowych przez sztukę.
2.    Wychowanie w duchu szacunku dla wartości chrześcijańskich, narodowych, regionalnych i rodzinnych.
3.    Zapoznanie z tradycją regionu.
4.    Popularyzacja i prezentacja twórczości dziecięcej.
5.    Podtrzymanie tradycji i zwyczajów związanych z obrzędami bożonarodzeniowymi funkcjonującymi w kulturze polskiej.

II. Tematyka:
1.      Szopka Bożonarodzeniowa.
2.      Kartki świąteczne o tematyce: „Boże Narodzenie na Kaszubach (własnej miejscowości), świąteczne i noworoczne obrzędy religijne i rodzinne: tradycja i współczesność”.
3.      Opowiadania lub wiersze własne związane z Bożym Narodzeniem
      i Nowym Rokiem.

III. Adresat:
     Uczniowie szkół podstawowych , gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

IV. Prace oceniane będą w następujących kategoriach i grupach wiekowych:
1. Szopka trójwymiarowa
2. Prace literackie – poezja, proza ( należy dostarczyć w 3 egzemplarzach )
3. Kartki świąteczne – techniki plastyczne: malarstwo, grafika, kolaż, itp. (format
    max. A 5)
4. Kartki świąteczne – technika: grafika komputerowa (format max. A 5)

Grupy wiekowe:
  - klasy 0 - III SP,
  - klasy IV - VI SP,
  - klasy gimnazjalne
        - młodzież ponadgimnazjalna

V. Termin i miejsce nadsyłania prac:
·         Terminem ostatecznym nadsyłania prac jest dzień 9 grudnia 2011 r.  (liczy się data dostarczenia, nie data stempla pocztowego)
·         Prace można również dostarczać osobiście do placówki  w godz. 9 – 15 
VI. Prace zgłoszeniowe powinny zawierać na trwałe przymocowany następujący opis:
 • imię i nazwisko autora oraz nauczyciela           
 • data urodzenia/klasa autora
 • nazwa, adres placówki, tel. kontaktowy, adres e-mail                   
 • adres i nr telefonu autora, adres e-mail
 • kategoria oraz grupa wiekowa

     Prace nie opisane według powyższego wzoru nie będą brały udziału w konkursie.

Uwaga!  Prace zbiorowe nie będą oceniane w konkursie !!!

VII. Termin wystawy pokonkursowej połączonej z wręczeniem nagród:
    1. O terminie i miejscu wręczenia nagród oraz wystawy pokonkursowej laureaci
        zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

VII. Informacje ogólne:
 1. Odbiór szopek do 31.12.2011 r. (prac plastycznych oraz  literackich organizator nie zwraca).
           Po upływie w/w  terminu  prace  przechodzą na własność  organizatora, który
           zdecyduje o ich dalszym  losie.
2.    Organizatorzy  konkursu  zastrzegają  sobie prawo publikowania i reproduko-wania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich.
 1. Werdykt Jury będzie ostateczny  i  nie będzie mógł  być kwestionowany. Jury ma prawo nie przyznać którejś z nagród.