Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

RODO


KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH


Szanowni Państwo,
wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach:
Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49,  84-200 Wejherowo.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adres e-mail: pzpow@op.pl lub adres pocztowy: ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:
- rekrutacji 
- uczestnictwa w projektach międzynarodowych
- realizacji obowiązku zajęć pozaszkolnych
- organizacji konkursów kulturalnych i zawodów sportowych
- organizacji  
- realizowania zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję placówki    
- realizacji statutowych zadań dydaktyczno, wychowawczych i opiekuńczych   
  w placówce itp.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:
· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm. );
· ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 ze zm. );
· ustawa z z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.);
· ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (DZ.U. 2018 poz. 967) ;
· ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U. 2017 poz. 2159 z późn. zm.) oraz akty wykonawcze do w/w ustaw.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?
Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby. W oparciu o swobodnie i wyraźnie wyrażoną zgodę adekwatną do każdego celu, będziemy przetwarzać dane osobowe poza zakresem określonym w w/w przepisach.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie w zakresie przetwarzanych danych?
Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do sprzeciwu. Uprawnienia uregulowane są w art. 15-23 RODO.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie 

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?
Nie

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza