Projekty

Nasze projekty

 1. My beatiful Baltic. Hanza
 2. My Europe
 3. Młodzieżowe Lato Sztuki
 4. Czwartki Lekkoatletyczne
 5. Oczami Tolerancji

STATUT PZPOW w Wejherowie

STATUT
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie
 
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1.

1.    Akt założycielski Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie stanowi Uchwała Nr III/VII/78/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
2.    Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, zwany dalej Zespołem, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
3.    Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Wejherowski.
4.    Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
5. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
6.    Siedziba Zespołu mieści się w Wejherowie, przy ul. 3 Maja 49.
7.    Organ prowadzący może, na wniosek Rad Pedagogicznych Placówek, nadać zespołowi imię.
8.    Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzemieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.
9.    Skrócona nazwa Zespołu brzmi: PZPOW w Wejherowie.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
a)  Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie
     ul. 3 Maja 49,
b)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 49,
c)  Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi, z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 49.
2.   Placówki wchodzące w skład Zespołu umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień   oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze Powiatu Wejherowskiego.
3. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący.

II. Organy Zespołu
§ 3.

1.        Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych   w Wejherowie.
2.        Zebrania Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich odbywają się w siedzibie Zespołu w Wejherowie, ul. 3 Maja 49.
3.        Organami Zespołu są:
a)      Dyrektor Powiatowego Zespołu,
b)      Wicedyrektor Powiatowego Zespołu,
b) Rady Pedagogiczne Placówek wchodzących w skład Zespołu,
c) Rady Rodziców Placówek wchodzących w skład Zespołu,
d) Samorząd Wychowanków Zespołu.
4.        Zadania organów szczegółowo określają Statuty placówek - wchodzących w skład Zespołu.

§ 4.

1.        Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
a)    kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b)   organizacja zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze Powiatu Wejherowskiego,
c)    nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz placówek wchodzących w skład Zespołu,
d)   ustalanie projektu arkusza organizacji dla Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
e)    dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
f)    wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich placówek wchodzących w skład Zespołu,
g)   organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu.
2.        Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówkach Zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:
a)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
b)   nagradzania i karania osób zatrudnionych,
c)    wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień.
3.        Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.

§ 5.
1.    W celu wspomagania Dyrektora w zarządzaniu Placówką utworzono stanowisko Wicedyrektora.
2.   Powierzenie stanowiska o którym mowa w ust. 1 i odwołania z niego dokonuje Dyrektor Placówki po zasięgnięciu opinii:
a) organu prowadzącego;
b) Rady Pedagogicznej.

§ 6.

Szczegółową organizację placówek wchodzących w skład Zespołu, obszary działania, zakresy zadań pracowników pedagogicznych i innych pracowników, prawa i obowiązki organów przedstawicielskich i wychowanków określają szczegółowo statuty placówek - wchodzących  w skład Zespołu.

III. Organizacja Zespołu
§ 7.

 1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu, zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. Arkusz zawiera w szczególności:
a)    liczbę nauczycieli, którym przydzielono godziny zajęć wynikające z realizacji statutowych zadań placówek wchodzących w skład Zespołu prowadzonych form stałych z wychowankami,
b)    liczbę nauczycieli, którym powierzono organizowanie zajęć o charakterze masowym,
c)    liczbę pracowników nie będących nauczycielami.
 1. Zespół prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
 2. Godziny pracy Zespołu ustalają Rady Pedagogiczne placówek, wchodzących w skład Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.
 3. Zajęcia w formach stałych prowadzone są sześć dni w tygodniu.
 4. Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowe) powinny być prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy i zajęć szkolnych.

§ 8.

Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania realizacji zajęć w formach stałych                     i okazjonalnych w Zespole określają statuty placówek - wchodzących w skład Zespołu.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu w pełnym brzmieniu.
 3. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy                        o   finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
 4. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu, a dochody odprowadzone na rachunek dochodów Powiatu.
 5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.
 6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy, obejmujący dochody  i wydatki.
 7. W Zespole i w placówkach wchodzących w skład Zespołu, w miarę potrzeb może być organizowana obsługa kadrowa, księgowa i kancelaryjna.
 8. Dyrektor Placówki po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje ujednolicony tekst statutu.
§ 9.

Zmiany statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym.