Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

STATUT

STATUT
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie

Wejherowo 2007

I. Postanowienia ogólne

§ 1.
1. Akt założycielski Pwiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie stanowi Uchwała Nr III/VIII/78/07  i Nr III/X/89/07 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 czerwca 2007r. oraz z 30 sierpnia 2007r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
2. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych, zwany dalej Zespołem, jest publiczną placówką oświatowo-wychowawczą.
3. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Wejherowski.
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.
5. Pełna nazwa Zespołu brzmi: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
6. Siedziba Zespołu mieści się w Wejherowie, przy ul. Strzeleckiej 9.
7. Organ prowadzący może, na wniosek Rad Pedagogicznych Placówek, nadać Zespołowi imię.
8. Ustalona nazwa jest używana przez Zespół w pełnym brzemieniu. Na pieczątkach i stemplach może być używany czytelny skrót nazwy Zespołu.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
a) Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportu w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie ul. Strzelecka 9,
b) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Wejherowie, z siedzibą w Wejherowie ul. 3 Maja 49,
c) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rumi, z siedzibą w Rumi ul. Starowiejska 4.
2. Placówki wchodzące w skład Zespołu umożliwiają rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze Powiatu Wejherowskiego.
3. Statutowa działalność Zespołu jest finansowana przez organ prowadzący.


II. Organy Zespołu

§ 3.


1. Zespołem kieruje Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
2. W Zespole zachowuje się odrębność Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich.
3. Organami Zespołu są:
a) Dyrektor Powiatowego Zespołu,
b) Rady Pedagogiczne Placówek wchodzących w skład Zespołu,
c) Rady Rodziców Placówek wchodzących w skład Zespołu,
d) Samorząd Wychowanków Zespołu.
4. Zadania organów szczegółowo określają Statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.
§ 4.


1. Do zadań Dyrektora Zespołu należy w szczególności:
a) kierowanie działalnością Zespołu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b) organizacja zajęć umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystania z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego na obszarze Powiatu Wejherowskiego,
c) nadzór organizacyjny i pedagogiczny nad funkcjonowaniem Zespołu oraz placówek wchodzących w skład Zespołu,
d) ustalanie projektu arkusza organizacji dla Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
e) dysponowanie środkami finansowymi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu,
f) wykonywanie uchwał i zaleceń organu prowadzącego i organu nadzoru pedagogicznego oraz uchwał Rad Pedagogicznych i innych organów przedstawicielskich placówek wchodzących w skład Zespołu,
g) organizacja kadrowej, księgowej i kancelaryjnej obsługi Zespołu i placówek wchodzących w skład Zespołu.
2. Dyrektor Zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówkach Zespołu nauczycieli i pracowników uprawnionym do:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i pracowników,
b) nagradzania i karania osób zatrudnionych,
c) wnioskowania do władz powiatu, po zasięgnięciu opinii Rad Pedagogicznych, w sprawie odznaczeń i innych wyróżnień.
3. Funkcję Dyrektora Zespołu powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący.

§ 5.


Za zgodą organu prowadzącego, w Zespole tworzy się stanowisko Wicedyrektora Zespołu.


§ 6.


Szczegółową organizację placówek wchodzących w skład Zespołu, obszary działania, zakresy zadań pracowników pedagogicznych i innych pracowników, prawa i obowiązki organów przedstawicielskich i wychowanków określają szczegółowo statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.

III. Organizacja Zespołu


§ 7.


1. Szczegółową organizację zajęć w Zespole w danym roku szkolnym określa "zbiorczy" arkusz organizacji Zespołu zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Arkusz zawiera w szczególności:
a) liczbę nauczycieli, którym przydzielono godziny zajęć wynikające z realizacji statutowych zadań placówek wchodzących w skład Zespołu prowadzonych form stałych z wychowankami,
b) liczbę nauczycieli, którym powierzono organizowanie zajęć o charakterze masowym,
c) liczbę pracowników nie będących nauczycielami.
3. Zespół prowadzi działalność w okresie całego roku szkolnego.
4. Godziny pracy Zespołu ustalają Rady Pedagogiczne placówek wchodzących w skład Zespołu w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół.
5. Zajęcia w formach stałych prowadzone są w dni robocze.
6. Zajęcia o charakterze okazjonalnym (masowe) powinny być prowadzone w dni ustawowo wolne od pracy i zajęć szkolnych.

§ 8.


Szczegółowe zasady organizacji i dokumentowania realizacji zajęć w formach stałych i okazjonalnych w Zespole określają statuty placówek wchodzących w skład Zespołu.


IV. Postanowienia końcowe


1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy Zespołu w pełnym brzmieniu.
3. Gospodarka finansowa Zespołu prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości.
4. Wydatki Zespołu pokrywane są bezpośrednio z budżetu Powiatu a dochody odprowadzone na rachunek dochodów Powiatu.
5. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę majątkową odpowiada Dyrektor Zespołu.
6. Podstawą gospodarki finansowej Zespołu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
7. W Zespole i w placówkach wchodzących w skład Zespołu, w miarę potrzeb może być organizowana obsługa kadrowa, księgowa i kancelaryjna.

§ 9.


Zmiany statutu Zespołu dokonuje się w trybie przewidzianym w prawie oświatowym.