Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

niedziela, 29 sierpnia 2010

Zapraszamy na zajęcia plastyczne od września!


Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj.: referent ds. sportu.
1.Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie minimum średnie,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
posiadanie nieposzlakowanej opinii,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
umiejętność obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw: o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o bezpieczeństwie imprez masowych,
podstawowa znajomość dyscyplin sportowych oraz przepisów sportowych,
odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, umiejętność pracy w stresie, zdolności organizatorskie, umiejętność kierowania grupą i pracy w grupie, komunikatywność, uczciwość, dyspozycyjność, punktualność, zdecydowanie w działaniu, umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji,
umiejętność aktualizowania i projektowania strony internetowej.

3.Zakres zadań związanych ze stanowiskiem:
przedstawianie dyrektorowi harmonogramu imprez sportowo-rekreacyjnych na dany rok,
przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie imprez sportowych, w tym przekazywanie dyrektorowi informacji o przebiegu zawodów sportowych, przyjmowanie zgłoszeń na zawody, sporządzanie komunikatów końcowych z zawodów,
współpraca z mediami dotycząca informowania o planowanych i odbytych wydarzeniach sportowych w mieście,
współpraca z klubami, stowarzyszeniami i szkołami w zakresie szeroko rozumianego sportu,
promowanie i reklamowanie wydarzeń sportowych, organizowanych przez PZPOW w Wejherowie oraz podległych obiektów sportowych,
pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej,
opracowanie systemu szkolenia i naboru dzieci, młodzieży do sekcji sportowych PZPOW w Wejherowie,
archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi imprezami,
nadzorowanie sprzętu komputerowego i sieci informatycznej, w tym: konserwacja i renowacja sprzętu elektronicznego, zabezpieczenie danych zgromadzonych w formie elektronicznej zgodnie z procedurą.

4.Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

5.Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,
referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,
wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego ),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6.Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia wraz z zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.
Dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze należy składać osobiście w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przy ul. 3 Maja 49 w sekretariacie (II piętro) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres placówki z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. sportu w terminie do dnia  31 sierpnia 2010 r. włącznie. Za zachowanie wskazanego terminu uznaje się złożenie dokumentów  w  siedzibie PZPOW w Wejherowie  w  dniu  31 sierpnia 2010r.
Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej PZPOW w Wejherowie zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie (www.pzpow.eu) oraz na tablicy informacyjnej placówki przy  ul.  3 Maja 49. 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) z własnoręcznym podpisem.
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

wtorek, 24 sierpnia 2010

Flecken Zechlin 2010


Grupa uczniów z PZPOW w Wejherowie wzięła udział w warsztatach artystycznych podczas polsko - czesko - niemieckiej wymiany młodzieży we Flecken Zechlin, w Niemczech (15 - 20.08.2010) - tzw. Jugendkunstsommer ('Młodzieżowe lato ze sztuką'). W tym roku tematem przewodnim było "Second life" ('życie po życiu'.)
Przez cały tydzień uczestniczyli oni w warsztatach: fotograficznych, muzycznych, filmowych, teatralnych, technicznych oraz w cieszących się największą popularnością - warsztatach grafitty.


Uczestnicy wymiany młodzieży wydali też trójjęzyczny "Tygodnik letni sztuki młodzieży 2010". Oto fragmenty z tego wydawnictwa opisujące warsztaty:

Graffityworkshop - realizowała projekt "zamiany drewniany płyt w piękne obrazy".
Bauworkshop - ta grupa realizowała się technicznie budując wulkan oraz lilie wodne.
Theatreworkshop - zwieńczeniem ich projektu było wystawienie sztuki teatralnej wraz ze scenami dotyczącymi drugiego życia.
Filmworkshop - 10 uczestników podzielonych na grupy narodowe postanowiło nakręcić swoje krótkie filmy (film grupy polskiej znajduje się na końcu tego posta)
Bandworkshop - grupa pracowała nad 4 piosenkami, które zaprezentowała pod koniec wyjazdu podczas "wielkiego finału".
Fotoworkshop- najbardziej oblegane w tym roku warsztaty; celem grupy było sfotografowanie przyjaciela bądź siebie (autoportret) - nawiązując do tematu "Ludzie w obrazach".

Więcej zdjęć z Flecken w naszej galerii >>

Flecken Zechlin 2010 from Formart on Vimeo.Artykuł Expressu Wejherowskiego "Młodzieżowa sztuka z Niemiec" >>