Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

poniedziałek, 17 listopada 2014

Nabór na stanowisko specjalisty ds. kadr i organizacji imprezOGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj.:
  Specjalisty ds. kadr i organizacji imprez

1.       Wymagania niezbędne, jakie powinni spełniać kandydaci:
o    obywatelstwo polskie,
o    niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
o    umiejętność pracy w komputerowych systemach kadrowo – płacowych
o    preferowane wykształcenie wyższe oraz posiadanie co najmniej 4-letniej praktyki w prowadzeniu spraw kadrowo-płacowych,
o    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
o    posiadanie nieposzlakowanej opinii.

2.  Wymagania dodatkowe:
o    biegła znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi oraz wszelkich obowiązujących przepisów tym zakresie,
o    znajomość ustaw: ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, Karta Nauczyciela,
o    znajomość programu PROGMAN-KADRY,
o    biegła obsługa komputera, w tym programów graficznych,
o    znajomość organizacji imprez kulturalnych,
o    odpowiedzialność, obowiązkowość, komunikatywność, uczciwość, zdecydowanie w działaniu

3. Zakres zadań związanych ze stanowiskiem:
o    kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników,
o    sporządzanie wszelkiej dokumentacji związanej z ruchem kadrowym (zatrudnianie, zwalnianie)
o    prowadzenie ewidencji czasu pracy,
o    ustalanie uprawnień urlopowych i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
o    prowadzenie ewidencji badań lekarskich i szkoleń bhp i kontrola ich aktualności,
o    sporządzanie (wraz z dyrektorem) arkusza organizacyjnego placówki,
o    sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego,
o    prowadzenie ewidencji kół i uczestników zajęć,           
o   opracowywanie planu imprez i przekazywanie o nich  informacji do środowiska i mediów,
o   zapewnianie sal na konkursy,
o   ustalanie jury dla poszczególnych konkursów,
o   przyjmowanie zgłoszeń na konkursy,
o   sporządzanie dokumentacji dla jury,
o   projektowanie i przygotowywanie dyplomów dla laureatów i uczestników konkursów,
o   zakup nagród dla laureatów konkursów,
o   sporządzanie komunikatów końcowych z przebiegu konkursów,
o   współpraca z mediami oraz z organizatorami konkursów wojewódzkich i ogólnopolskich.
4. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

5. Wymagane dokumenty:
o   list motywacyjny,
o    życiorys - Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
o   kserokopia  świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
o   kserokopie świadectw pracy,
o   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,     
o   referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,
o   wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z fotografią,
o   pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
o   pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
        i korzystaniu z pełni praw publicznych.

6. Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie powiadomiona o wyborze pisemnie.  Niezgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia  wraz  z zaświadczeniem o niekaralności  i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.

Dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze należy składać osobiście w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie przy ul. 3 Maja 49 w sekretariacie (II piętro) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres placówki z dopiskiem:     
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze:  „Specjalista ds. kadr i organizacji imprez”
w terminie do dnia 25 listopada r. włącznie. Za zachowanie wskazanego terminu uznaje się złożenie dokumentów w siedzibie PZPOW w Wejherowie w dniu 25 listopada 2014 r.

Po upływie terminu do złożenia dokumentów określonego w ogłoszeniu o naborze zostanie wyłoniona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Z osobami z w/w listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie (www.pzpow.eu), na tablicy informacyjnej placówki przy ul. 3 Maja 49 oraz w BIP Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r.              o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 ze zm.)” z własnoręcznym podpisem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz