Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

wtorek, 15 maja 2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wejherowo, dnia 30.04.2018r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie,
ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze tj.:
Główny Księgowy – w wymiarze pełnego etatu

1.       Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
o    Wykształcenie: ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnie praktyka w księgowości lub wykształcenie średnie: średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości,
o    obywatelstwo polskie,
o    nieposzlakowana opinia,
o    niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
o    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
o    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

2.  Wymagania dodatkowe:
o    znajomość zasad i doświadczenie w księgowości budżetowej,
o    znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych,
o    znajomość przepisów ustawy o rachunkowości,
o    znajomość przepisów ustawy prawo zamówień publicznych
o    znajomość przepisów ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
o    znajomość przepisów z zakresu rozliczeń z ZUS, prawa podatkowego,
o    znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych,
o    znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej kwalifikacji dochodów wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
o    znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
o    znajomość obsługi komputera: pakietu MS Office, programów księgowych.

3. Zakres zadań związanych ze stanowiskiem:
1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki budżetowe
a w szczególności:
a) przyjmowania i obiegu dokumentów w sposób zapewniający:
                - właściwy przebieg operacji gospodarczych
                - ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sprawozdawczości finansowej umożliwiającej prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
c) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości.
                2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami zwłaszcza:
                a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu,
                b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości zawierania umów,
                c) zapewnienie terminowego ściągania należności oraz spłaty zobowiązań.
                3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
                4. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
                5. Dokonywanie analizy wykorzystania środków pieniężnych z budżetu i innych będących
w dyspozycji jednostek.
                6. Sporządzenie planów finansowych na dany rok kalendarzowy.
                7. Dekretowanie dokumentów księgowych jednostki budżetowej.
                8. Sporządzenie sprawozdań finansowych i opisowych z zakresu prowadzonej działalności.
                9. Nadzorowanie i rozliczanie inwentaryzacji.
                10. Dokonywanie kontroli wewnętrznej.
                11. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- miejsce pracy: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
- praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy
- stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze
- praca w trybie jednozmianowym, przeciętnie 8-godzinnym, w systemie równoważnego czasu pracy.

5. Inne informacje:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:
o   list motywacyjny,
o   życiorys - Curriculum Vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
o   kserokopie świadectw pracy,
o   kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
o   kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
o   oryginał kwestionariusza osobowego  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
o   oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
o   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
o   oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
o   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),
o   oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do zatrudnienia,
o   ewentualne posiadane opinie z poprzednich miejsc prac,
o   zaświadczenie potwierdzające staż pracy pracownika samorządowego lub odbytą służbę przygotowawczą.


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.”
Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych informuje, że:
- Administratorem Danych jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie.
- Celem zbierania danych jest realizacja zadań pracodawcy związanych z naborem.
Nie przewiduje się przekazania danych odbiorcom.
- Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- Podstawą prawną przetwarzania danych są przepisy prawa.

Wymiar czasu pracy: pełny etat
Przewidywany termin zawarcia umowy o pracę: czerwiec 2018r.

W czasie zatrudnienia w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie obowiązuje zakaz wykonywania zajęć określonych w art. 30 ustawy z dnia 21.11.2008r.
o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.).

Dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze należy składać osobiście w zamkniętej kopercie
w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Wejherowie przy ul. 3 Maja 49
w sekretariacie (II piętro) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres placówki z dopiskiem            
„Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny księgowy” w terminie do dnia 16 maja 2018 r. włącznie. Decyduje data wpływu a nie data stempla pocztowego. Aplikacje, które wpłyną do PZPOW po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefoniczne lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych, nie będą informowane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej/www.bip.wejherowo.pl/, stronie internetowej PZPOW/www.pzpow.eu/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.

Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego
w PZPOW zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Kadr placówki przez okres przewidziany w Instrukcji Kancelaryjnej. W tym okresie, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie okresu przewidzianego w Instrukcji Kancelaryjnej nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz