Projekty

Nasze projekty

  1. My beatiful Baltic. Hanza
  2. My Europe
  3. Młodzieżowe Lato Sztuki
  4. Czwartki Lekkoatletyczne
  5. Oczami Tolerancji

niedziela, 29 sierpnia 2010

Nabór na stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE  O  NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, ul. 3 Maja 49, 84-200 Wejherowo ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze tj.: referent ds. sportu.
1.Wymagania niezbędne jakie powinni spełniać kandydaci:
obywatelstwo polskie,
wykształcenie minimum średnie,
posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na ww. stanowisku,
posiadanie nieposzlakowanej opinii,
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystanie z pełni praw publicznych,
umiejętność obsługi komputera.

2.Wymagania dodatkowe:
znajomość ustaw: o kulturze fizycznej, o sporcie kwalifikowanym, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o bezpieczeństwie imprez masowych,
podstawowa znajomość dyscyplin sportowych oraz przepisów sportowych,
odpowiedzialność, obowiązkowość, samodzielność, umiejętność pracy w stresie, zdolności organizatorskie, umiejętność kierowania grupą i pracy w grupie, komunikatywność, uczciwość, dyspozycyjność, punktualność, zdecydowanie w działaniu, umiejętność dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji,
umiejętność aktualizowania i projektowania strony internetowej.

3.Zakres zadań związanych ze stanowiskiem:
przedstawianie dyrektorowi harmonogramu imprez sportowo-rekreacyjnych na dany rok,
przygotowywanie, organizowanie i nadzorowanie imprez sportowych, w tym przekazywanie dyrektorowi informacji o przebiegu zawodów sportowych, przyjmowanie zgłoszeń na zawody, sporządzanie komunikatów końcowych z zawodów,
współpraca z mediami dotycząca informowania o planowanych i odbytych wydarzeniach sportowych w mieście,
współpraca z klubami, stowarzyszeniami i szkołami w zakresie szeroko rozumianego sportu,
promowanie i reklamowanie wydarzeń sportowych, organizowanych przez PZPOW w Wejherowie oraz podległych obiektów sportowych,
pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych na realizację przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej,
opracowanie systemu szkolenia i naboru dzieci, młodzieży do sekcji sportowych PZPOW w Wejherowie,
archiwizowanie materiałów i dokumentacji związanej z organizowanymi imprezami,
nadzorowanie sprzętu komputerowego i sieci informatycznej, w tym: konserwacja i renowacja sprzętu elektronicznego, zabezpieczenie danych zgromadzonych w formie elektronicznej zgodnie z procedurą.

4.Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym pracowników samorządowych.

5.Wymagane dokumenty:
list motywacyjny,
życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej wraz z kserokopią świadectwa dojrzałości lub kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
kserokopie świadectw pracy,
kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,
referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,
wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią,
oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego  Rejestru  Karnego ),
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6.Osoba wyłoniona w drodze naboru zostanie  powiadomiona o wyborze pisemnie. Nie zgłoszenie się wyłonionego kandydata w terminie 14 dni od zawiadomienia wraz z zaświadczeniem o niekaralności i zaświadczeniem lekarskim spowoduje odrzucenie jego kandydatury.
Dokumenty określone w ogłoszeniu o naborze należy składać osobiście w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przy ul. 3 Maja 49 w sekretariacie (II piętro) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres placówki z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. sportu w terminie do dnia  31 sierpnia 2010 r. włącznie. Za zachowanie wskazanego terminu uznaje się złożenie dokumentów  w  siedzibie PZPOW w Wejherowie  w  dniu  31 sierpnia 2010r.
Po upływie terminu, do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze na stronie internetowej PZPOW w Wejherowie zostanie ustalona lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze.
Z osobami z ww. listy zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie (www.pzpow.eu) oraz na tablicy informacyjnej placówki przy  ul.  3 Maja 49. 
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458) z własnoręcznym podpisem.
Dyrektor
Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz